نظرسنجی تکمیل شد

از حسن توجه شما تشکر میکن

متأسفانه، این نظرسنجی از 10/31/2023 به اتمام رسید.


Dr. Dominikus VoglBIS Berliner Institut für Sozialforschung GmbH, 2023